Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73883

Warunki pracy

Miejsce Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa klienta zewnętrznego,

 • w budynku nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje operacji kasowych w złotych oraz walucie obcej na podstawie dowodów księgowych otrzymanych po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez osoby do tego uprawnione.
 • Pobiera gotówkę z rachunków bankowych na podstawie wystawionych zleceń w systemie bankowości elektronicznej Video TEL, sprawdza ją, zabezpiecza i prawidłowo przechowuje.
 • Rozlicza dochody budżetowe.
 • Wystawia dokumenty KP i KW w programie Ft-Kasa7 firmy FORTECH.
 • Realizuje gotówkowe przekazy pocztowe na rzecz uchodźców, oraz przyjmuje zwroty z poczty i odprowadza do banku oraz przyjmuje i realizuje reklamacje przekazów pocztowych.
 • Sporządza raporty kasowe w programie Ft-Kasa7 firmy FORTECH dla operacji przeprowadzonych na Koszykowej na podstawie dokumentów źródłowych.
 • Sporządza raporty kasowe w programie Ft-Kasa7 firmy FORTECH dla operacji przeprowadzonych w kasie w Dębaku na podstawie raportu kasowego sporządzonego przez kasjera z Departamentu Pomocy Socjalnej.
 • Współpracuje przy przygotowywaniu przez dział rozliczeń harmonogramu wydatków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej lub obrotu gotówkowego.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi Ms Office (Word i Excel).
 • Samodzielność w realizacji zadań.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości lub obrotu gotówkowego.
APLIKUJ TERAZ