Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73582

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet. Brak windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje i analizuje materiały będące podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących;
 • Weryfikuje dane w oparciu o dostępne bazy;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych, po ustaleniu sprawcy wykroczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego;
 • Prowadzi czynności wyjaśniające wobec obcokrajowców w ramach przepisów wdrażających postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks postępowania karnego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną;
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole. umiejętność sprawnej organizacji pracy, orientacja na klienta, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
APLIKUJ TERAZ