Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127244

Warunki pracy

Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące oceny i uzgodnień regulacji programowych i systemowych o charakterze ponadsektorowym
 • Prowadzi sprawy związane z kształtowaniem i realizacją programów i polityk w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych m.in. z uzgadnianiem koncesji w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, współpracą w zakresie nadzoru nad wydobywaniem kopalin i kwalifikacjami w zakresie górnictwa
 • Bierze udział w opracowywaniu stanowisk, opinii i informacji dla Rady Ministrów oraz Sejmu RP i Senatu RP w zakresie realizowanych zadań związanych z funkcjonowaniem sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Uczestniczy w przygotowywaniu opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość problematyki gospodarki złożami kopalin
 • Znajomość podstawowych przepisów i zagadnień z obszaru przemysłu górnictwa, w tym m.in. programów rządowych dla sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Znajomość podstaw procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: sprawnego pozyskiwania informacji, analitycznego i syntetycznego myślenia, prezentowania stanowiska na forum publicznym, argumentowania i negocjacji, kreatywność, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
APLIKUJ TERAZ