Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139479

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • praca na wysokości powyżej 1 m przy weryfikacji i monitorowaniu realizacji zadań konserwacyjno-remontowych związanych z serwisem, przeglądami technicznymi oraz naprawami urządzeń i instalacji zamontowanych na dużej wysokości.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Przyjmuje zgłoszenia usterek, awarii i uszkodzeń, dokonuje wstępnej oceny problemu, ocenia stan techniczny uszkodzonych części i urządzeń, usuwa drobne usterki
 • Monitoruje postęp prac i usług, wykonywanych w obiektach KGP w zakresie urządzeń wentylacji i klimatyzacji przez firmy zewnętrzne
 • Sporządza dokumentację niezbędną do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie zakupów, serwisowania, napraw oraz konserwacji urządzeń technicznych (wentylacyjnych, klimatyzacyjnych)
 • Monitoruje potrzeby w zakresie sprawnego działania urządzeń klimatyzacji i wentylacji
 • Prowadzi ewidencję zlecanych prac w zakresie wentylacji i klimatyzacji
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. okresowych przeglądów składników majątku i komisji likwidacyjnych (w zakresie urządzeń wentylacji i klimatyzacji)
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych dotyczących zakupów, serwisowania, napraw oraz konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu technicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze utrzymania infrastruktury technicznej budynków
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne SEP grupa 1 eksploatacja, uprawnienia gazowe typu F (F-Gaz), prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, zamówień publicznych, bezpiecznej eksploatacji budynków i urządzeń elektrotechnicznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu konserwacji i napraw klimatyzacji i wentylacji