Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139465

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Opisuje faktury zakupu numerami inwentarzowymi;
 • Uaktualnia dane ewidencyjne w zakresie majątku w szczególności związanych z: wynikami inwentaryzacji, protokołami likwidacji oraz zmianą miejsca użytkowania;
 • Prowadzi karty indywidualnego wyposażenia pracowników oraz karty wyposażenia pomieszczeń;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: sumienność, dobra organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, myślenie analityczne, orientacja na klienta.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej