Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139091

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rozdziela korespondencję, pomiędzy właściwe rzeczowo Wydziały Biura;
 • Wykonuje czynności kancelaryjne Biura;
 • Przekazuje akty spraw zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do starostów właściwych dla siedziby przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia utarty uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej;
 • Realizuje zamówienia złożone przez przedsiębiorców;
 • Archiwizuje dokumentację wytwarzaną w Biurze;
 • Sporządza projekty pism urzędowych;
 • Realizuje sprawy z zakresu obsługi sekretarsko-biurowej Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych: UE z zakresu transportu drogowego, ustawy o transporcie drogowym, Kodeks postępowania administracyjnego, podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Kompetencje: zarządzanie stresem, komunikatywność, orientacja na klienta, organizacja pracy własnej, sumienność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe