Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139095

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach z wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dla pojazdów o dmc przekraczającej 3,5 t /licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób;
 • Sprawdza poprawność wydrukowanych dokumentów, o których mowa w pkt 1;
 • Wydaje przedsiębiorcom, zgodnie z wnioskiem dokumenty o których mowa w pkt 1 wraz z wydaniem potwierdzenia uiszczenia należnych opłat;
 • Udziela przedsiębiorcom informacji telefonicznie i elektronicznie o stanie realizacji złożonych wniosków;
 • Prowadzi korespondencję z urzędami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość kpa, znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
 • Kompetencje: współpraca w zespole, zarządzanie stresem, komunikatywność, orientacja na klienta, organizacja pracy własnej, sumienność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe