Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138527

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. windy, toalety).Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach udzielania zezwoleń i upoważnień do wykonywania przewozu lotniczego (regularnego i nieregularnego) oraz zezwoleń na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium RP, zmian do nich oraz spraw dotyczących zatwierdzania rozkładów lotów i zmian do nich w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z prawem wykonywania przewozów lotniczych do/z oraz na terytorium RP.
 • Prowadzi rejestry zezwoleń na wykonywanie przewozów lotniczych i upoważnień oraz bazy danych dokumentacji składanej przez obcych przewoźników lotniczych operujących do/z RP w celu wspomagania innych stanowisk i zapewnienia aktualnej informacji.
 • Bierze udział w przygotowaniu na potrzeby podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych informacji dotyczących komunikacji lotniczej na terenie RP w celu zapewnienia ich aktualności i dostępności dla zainteresowanych podmiotów.
 • Uczestniczy w prowadzeniu procedury konkursowej w przypadku występowania ograniczonych praw przewozowych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów zmian do przepisów prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu przewozów lotniczych.
 • Bierze udział w opracowaniu i aktualizacji, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału, procedur i zasad działania.
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii projektów zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych wpływających na wykonywanie przewozów lotniczych do/z oraz na terytorium RP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Ogólna znajomość przepisów prawa lotniczego, w szczególności dotyczących obszaru przewozów lotniczych
 • Ogólna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna znajomość rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta (umiejętności interpersonalne), myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE lub oficjalnych języków ICAO na poziomie komunikatywnym (A2)