Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138343

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • kontakty z podmiotami gospodarczymi i przedstawicielami różnych urzędów w ramach spraw dotyczących umów najmu/użyczenia oraz dokonywanych rozliczeń; kontakty z dostawcami usług

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Bierze udział w sprawowaniu przez Ministerstwo trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa
 • Bierze udział w działaniach związanych z najmem i użyczeniem nieruchomości na potrzeby Ministerstwa
 • Zapewnia utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa poprzez nadzorowanie wykonania przez podmiot zewnętrzny stałych usług porządkowych
 • Administruje kosztami bieżącego zarządu i eksploatacji nieruchomości
 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania przetargowe w zakresie utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa
 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe