Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136957

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenia korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywateli, przedsiębiorców) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelarii jawnej biur, poprzez m in. przyjmowanie przesyłek, ewidencjonowanie w elektronicznym dzienniku podawczym korespondencji, prowadzenie rejestru spraw wychodzących i wpływających, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji (m.in. za pośrednictwem poczty KGP oraz obsługę skrzynki elektronicznej Poczty Polskiej e-nadawca, fax-u, e-maila), prowadzenie książki doręczeń, zgodnie z zasadami pracy kancelaryjnej
 • Przekazuje pocztę do właściwych komórek organizacyjnych biura, zgodnie z dekretacją
 • Prowadzi rejestr dzienników korespondencyjnych, książek podawczych oraz zbiorów przepisów prawnych wpływających do biura
 • Sporządza dokumenty i pisma zlecone przez przełożonych np. zastawienia dot. korespondencji wpływającej i wychodzącej z biura/wydziału , pisma przewodnie, okolicznościowe, karty zapoznania
 • Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji kancelaryjnej jawnej do przekazania jej do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w pracy kancelaryjnej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Znajomość przepisów dotyczących metod i form pracy kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu programów biurowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad inwetaryzacyjnych zasobów archiwalnych