Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135514

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • kontakty z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędów Wojewódzkich.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Sporządza dokumenty ewidencyjne dla rzeczowych składników majątku ruchomego podlegających merytorycznej kompetencji BŁiI KGP
 • Sporządza dokumenty obrotu rzeczowymi składnikami majątku w Systemie Wspomagania Obsługi Policji w obszarze gospodarki magazynowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych w zakresie właściwości merytorycznej biura
 • Sporządza zestawienia ewidencyjne rzeczowych składników majątku ruchomego
 • Uzgadnia stany ewidencyjne rzeczowych składników majątku z przedstawicielami biur KGP w zakresie ewidencji pomocniczej sprzętu użytkowanego w komórkach organizacyjnych KGP
 • Przygotowuje zestawienia ilościowo-wartościowe rzeczowych składników majątku ruchomego na potrzeby zarządzanych w KGP inwentaryzacji
 • Kompletuje dokumenty zmiany miejsca użytkowania rzeczowych składników majątku ruchomego na potrzeby zarządzanych w KGP inwentaryzacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu ewidencji rzeczowych składników majątku
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów z zakresu wydatków budżetowych oraz klasyfikacji środków trwałych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa
 • Umiejętności analityczne
APLIKUJ TERAZ