Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135795

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • wysiłek fizyczny,
 • nietypowe godziny pracy, (w tym dyżury),
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak windy i podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Przyjmuje przesyłki jawne i niejawne, sprawdza ich zabezpieczenie, w tym dokonuje ostatecznego podziału przesyłek na poszczególne komórki organizacyjne KGP i jednostki organizacyjne Policji oraz do innych podmiotów korzystających z usług Wydziału Poczty Specjalnej BBI KGP
 • Sporządza wykazy przesyłek, w tym niejawnych wpływających do wydziału
 • Opracowuje wykazy/zestawienia przesyłek pod kątem ich rodzaju i terminowości oraz klauzul niejawności nadawanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz jednostki organizacyjne Policji
 • Sprawdza poprawność ewidencjonowania dokumentacji przychodzącej i wychodzącej z wydziału
 • Wprowadza dane do programu Poczty Polskiej S. A. „Elektroniczny Nadawca”
 • Weryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów spraw ostatecznie zakończonych wydziału
 • Sporządza protokoły oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej na zniszczenie oraz protokoły zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
 • Przeprowadza instruktaże dla pracowników wydziału z zakresu klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów przekazywanych do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne”, UE/NATO oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 • Znajomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych w zakresie struktury organizacyjnej Policji i KGP
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Obsługa komputera (programy biurowe Word, Access, Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ