Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129894

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • praca pod presją czasu oraz odporność na stres.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę sekretarską Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu.
 • Prowadzi terminarz i organizuje spotkania kierownictwa Departamentu (w tym wystawia pisemne przepustki na wprowadzanie osób biorących udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez pracowników i kierownictwo Departamentu).
 • Zapewnia kierownictwu Departamentu stałą łączność z instytucjami współpracującymi z Departamentem w ramach realizowanych zadań, przekazuje bieżące informacje telefoniczne, faksowe i mailowe. Odpowiada za sprawny obieg informacji w Departamencie.
 • Zapoznaje pracowników Departamentu z wpływającymi decyzjami, zarządzeniami, informacjami itp. dotyczącymi pracy Departamentu i Ministerstwa oraz przygotowuje i monitoruje prawidłowość obiegu list obecności, wniosków urlopowych oraz zwolnień lekarskich pracowników Departamentu.
 • Prowadzi rejestr wyjazdów międzynarodowych pracowników i Kierownictwa oraz rejestr sprawozdań z wyjazdów międzynarodowych pracowników i Kierownictwa oraz kierowników organów podległych Ministrowi SWiA.
 • Prowadzi ewidencję korespondencji niejawnej w zakresie zadań realizowanych przez Departament.
 • Udziela podmiotom zewnętrznym informacji w zakresie spraw związanych z migracjami oraz dotyczących zadań Departamentu.
 • Prowadzi ewidencję upoważnień udzielanych pracownikom (a także praktykantom i stażystom oraz osobom zatrudnionym na innej podstawie w Departamencie) z zakresu przetwarzania danych osobowych w e-Dok i EZD, przygotowuje plany urlopowe oraz koordynuje szkolenia Kierownictwa i pracowników Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza w zakresie prawo administracyjne (KPA)
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz umiejętność wyszukiwania informacji
 • Orientacja na klienta, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ