Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126921

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, w godzinach 8.15 – 16.15,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zagrożenie korupcją,
 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
 • stały kontakt z urzędami i instytucjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi CLKP,
 • stres.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek, w którym znajduje się Wydział Ogólny CLKP jest dwupiętrowy, jest chroniony przez pracowników ochrony Komendy Głównej Policji, nie jest wyposażony w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wejście do budynku z Al. Ujazdowskich,
 • stanowisko pracy biurowej usytuowane jest na I piętrze, do obowiązków należy też przemieszczanie się schodami do pomieszczeń biurowych na pozostałych kondygnacjach,
 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, mogą pojawić się trudności dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • praca w pomieszczeniu zamkniętym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Wydziału Ogólnego CLKP oraz realizuje zadania sekretarko-biurowych zlecanych bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału;
 • obsługuje skrzynkę mailową sekretariatu, dokonuje wstępnej analizy dokumentacji przekazanej do sekretariatu Wydziału, rejestuje dokumenty oraz przygotowuje dla Naczelnika zwięzłe informacje w tym zakresie;
 • sporządza bieżące materiały na potrzeby Naczelnika, opracowuje pisma, prowadzi teczki tematyczne;
 • przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom i funkcjonariuszom komórek organizacyjnych CLKP oraz udziela informacji klientom zewnętrznym (spoza administracji, np. obywatele, kancelarie, przedsiębiorstwa) kierując ich do osoby zgodnie z właściwością;
 • realizuje czynności związane z obiegiem dokumentów poprzez skanowanie dokumentów wpływających oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do odpowiednich adresatów zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału;
 • sporządza listy obecności oraz dokonuje adnotacji w przypadku nieobecności w pracy/służbie, prowadzi ewidencję urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników/funkcjonariuszy Wydziału, przygotowuje zestawienia dotyczące ewidencji czasu pracy, wprowadza nieobecności i nadpracowane godziny pracy/służby pracowników Wydziału do bazy SWOP;
 • rozlicza policjantów i pracowników Wydziału z posiadanych przez nich dokumentów służbowych, pieczęci w przypadku: ustania stosunku pracy/służby, przeniesienia lub delegowania;
 • przygotowuje dokumentację Wydziału do przekazania do archiwum, sporządza rejestry.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej, struktury organizacyjnej KGP, CLKP i zakresu zadań CLKP, przepisów o ochronie danych osobowych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętności: umiejętność organizacji pracy własnej; komunikatywność; umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność pracy zespołowej, zdolności organizacyjne, biegła obsługa komputera pakietu Office, urządzeń biurowych (np. faks, skaner itp.)
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treść tych dokumentów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ