Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126072

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnością wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Wprowadza dane kadrowe policjantów i pracowników Głównego Sztabu Policji KGP, do zbiorów przetwarzanych z użyciem Systemu Wspomagania Obsługi Policji
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje ewidencję delegacji służbowych oraz prowadzi zbiorcze zestawienia nadgodzin, urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników biura
 • Prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego oraz sporządza zapotrzebowania i wydaje sprzęt informatyczny policjantom i pracownikom biura
 • Monitoruje ważności poświadczeń bezpieczeństwa oraz terminowość składania oświadczeń majątkowych przez policjantów i pracowników biura
 • Monitoruje aktualizację kart analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Głównym Sztabie Policji Komendy Głównej Policji
 • Prowadzi ewidencję pieczęci i referentek policjantów i pracowników biura
 • Prowadzi rejestry i udostępnia akty prawne, przepisy wewnętrzne i zapoznaje z nimi policjantów i pracowników biura
 • Archiwizuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych, wytworzonych i przetwarzanych w biurze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej dot. czasu pracy i służby
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ