Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125969

Warunki pracy

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na pierwszym piętrze budynku biurowego.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
2. konieczność poruszania się po terenie Urzędu,


3. Przenoszenie papierowej dokumentacji spraw, w szczególności akt.

Zakres zadań

 • Wspiera czynności wydziału dotyczące przyjmowania i wysyłania korespondencji związanej z rozpatrywaniem zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, a także wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji i dotrzymania obowiązujących terminów
 • Wspiera wykonywanie czynności administracyjnych związanych z rozdziałem i przekazywaniem korespondencji do poszczególnych pracowników, w tym włączaniem korespondencji do akt a także monitoruje wszelkie terminy w trakcie rozpatrywania zgłoszenia w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji i dotrzymania obowiązujących terminów
 • Wspomaga pracę wydziału przy wprowadzaniu do komputerowej bazy zmian i poprawek danych biograficznych zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych i DPO zgodnie ze wskazaniami prawników lub ekspertów badających zgłoszenia w celu uaktualnienia danych znajdujących się w urzędowych bazach komputerowych
 • Realizuje zadania związane ze współpracą z Departamentem Zgłoszeń w sprawie zgłoszeń wydzielonych oraz przejść na wzór
 • Zapewnia obsługę administracyjną przy wykonywaniu prac związanych z wypożyczeniem akt z innych departamentów, udostępnianiu ich ekspertom badającym zgłoszenia oraz udostępnianiu akt znajdujących się na stanie Departamentu pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu
 • Zapewnia obsługę przy przyjmowaniu akt zgłoszeń opublikowanych w „Biuletynie Urzędu Patentowego” w celu przypisywania tych spraw poszczególnym ekspertom, asesorom i aplikantom w systemach Soprano oraz EZD a także dokonuje rozdania tych spraw do badania merytorycznego
 • Zapewnia obsługę przy przyjmowaniu z Departamentu Zgłoszeń akta zgłoszeń SPC/DPO po publikacji w WUP w celu rejestrowania ich na stan Departamentu i przekazywanie na stanowiska ekspertom
 • Wykonuje czynności związanych z przekazywaniem akt do innych komórek organizacyjnych Urzędu po zakończeniu postępowania w Departamencie w celu zapewnienia dalszego prawidłowego obiegu i procedowania akt w Urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo Własności Przemysłowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi urządzeń informatycznych, systemu Microsoft, Excel,
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • dokładność, terminowość, łatwość komunikowania się i asertywność, odporność na stres.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ