Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125765

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Monitoruje zadania inwestycyjno-modernizacyjne oraz związane z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych, realizowane przez jednostki podległe oraz przez inne podmioty zajmujące się gospodarką wodną.
 • Współpracuje przy prowadzeniu analiz na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ strategii/ programów/ planów/ projektów w zakresie żeglugi śródlądowej.
 • Współpracuje z organami administracji publicznej, instytucjami publicznymi, naukowymi i badawczymi oraz innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania śródlądowych dróg wodnych.
 • Bierze udział w uzgodnieniach projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra, w tym obsługuje interpelacje i zapytania poselskie, przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych.
 • Rozpatruje bieżącą korespondencję w zakresie spraw związanych z utrzymaniem wód i śródlądowych dróg wodnych, a także pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną.
 • Bierze udział w uzgadnianiu projektów dokumentów międzynarodowych z zakresu żeglugi śródlądowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o żegludze śródlądowej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ