Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Podinspektor (nr ref. 90/dom2/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/05464
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie dziennika korespondencyjnego;- wysyłanie korespondencji, kopertowanie, rejestrowanie w książce podawczej z jednoczesnym dostarczaniem do placówki pocztowej;- dokonywanie odczytów i prowadzenie rejestrów liczników elektrycznych i wodomierzy w budynkach 100% m.st. Warszawy z jednoczesną analizą zużycia tych mediów;- udostępnianie lokali niezasiedlonych stanowiących zasób m.st. Warszawy na wskazania Wydziału Zasobów Lokalowych, do montażu i demontażu liczników elektrycznych i gazowych, wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych;- przygotowanie akt do przekazania do innych działów ZGN Mokotów, prowadzenie rejestrów akt wychodzących i przychodzących;- prowadzenie rejestru dzierżaw, opiniowanie wystąpień o dzierżawy terenu;- uczestniczenie w komisjach, wprowadzenie w teren oraz odbioru terenów będących własnością m.st. Warszawy po wykonanych pracach lub dzierżawach.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- wykształcenie średnie; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o ochronie danych osobowych;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;- staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany. Obowiązki: - prowadzenie dziennika korespondencyjnego;- wysyłanie korespondencji, kopertowanie, rejestrowanie w książce podawczej z jednoczesnym dostarczaniem do placówki pocztowej;- dokonywanie odczytów i prowadzenie rejestrów liczników elektrycznych i wodomierzy w budynkach 100% m.st. Warszawy z jednoczesną analizą zużycia tych mediów;- udostępnianie lokali niezasiedlonych stanowiących zasób m.st. Warszawy na wskazania Wydziału Zasobów Lokalowych, do montażu i demontażu liczników elektrycznych i gazowych, wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych;- przygotowanie akt do przekazania do innych działów ZGN Mokotów, prowadzenie rejestrów akt wychodzących i przychodzących;- prowadzenie rejestru dzierżaw, opiniowanie wystąpień o dzierżawy terenu;- uczestniczenie w komisjach, wprowadzenie w teren oraz odbioru terenów będących własnością m.st. Warszawy po wykonanych pracach lub dzierżawach.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 12.05.2021r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Podinspektor (nr ref. 90/DOM2/21). Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 26.05.2021r. do godz. 15.00[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy