Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Podinspektor ds. nieruchomości w Dziale Regulacji Stanów Prawnych Mienia Skarbu Państwa w Wydziale Mienia Skarbu Państwa w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Termin składania dokumentów: 8 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przejmowania przez Skarb Państwa mienia po spółkach prawa handlowego wykreślonych z Rejestru Handlowego oraz Krajowego Rejestru Sądowego,
 • regulacje praw Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedzialnością za zobowiązania tych podmiotów, których mienie przejął Skarb Państwa, w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzenie postępowań mających na celu ujawniania tytułu Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego – w szczególności przepisy dot. egzekucji sądowej , ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji, administracji, zarządzania z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej lub jednolite magisterskie o kierunku prawo,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami, obsługi prawnej lub w administracji publicznej,
 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, do podziałów nieruchomości – uprawnienia geodezyjne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

APLIKUJ TERAZ