Ogłoszenie numer: 7449213, z dnia 2022-09-16

Dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji

„Integracyjna Warszawa”

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze

w placówkach Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”

ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa

Opiekun

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: WCI/OP/2022

 

Opis stanowiska

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań związanych z organizowaniem i udzielaniem schronienia osobom w kryzysie bezdomności;
 • pomoc w codziennych czynnościach związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb – jedzenia, przebierania się, utrzymania higieny, prania;
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
 • sporządzanie raportów z powierzonych zadań oraz przekazywanie informacji o sytuacji w miejscu wykonywanej pracy;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pomagającymi osobom w kryzysie bezdomności;
 • współpraca ze służbami i instytucjami: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy i inni;
 • wykonywanie innych, dodatkowych zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek;
 • inicjowanie rozwiązań poprawiających jakość i efektywność pracy w zakresie udzielania tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności.

Charakterystyka pracy:

 • przyjmowanie klientów potrzebujących schronienia i wypełnianie niezbędnej dokumentacji;
 • kontrola osób przyjmowanych i przebywających w noclegowni pod kątem czystości i zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
 • przydzielanie miejsca noclegowego i wydawanie osobom przyjmowanym odzieży, bielizny, obuwia oraz zmiany pościelowej;
 • wydawanie posiłków i gorących napojów;
 • nadzór nad salami noclegowymi i osobami korzystającymi ze schronienia oraz osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne;
 • pomoc osobom w kryzysie bezdomności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dnia codziennego, m.in. współpraca z instytucjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności;
 • udział w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas pobytu w placówkach;
 • dbanie o czystość pomieszczeń placówek, wykonywanie prac porządkowych;
 • współpraca z osobami realizującymi prace społecznie użyteczne w celu realizacji zadań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w placówce Warszawskiego Centrum Integracji „integracyjna Warszawa”. Praca wykonywana w równoważnym systemie czasu pracy, w godz. 7-19 lub 19-7. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie dostosowany dla osób niedowidzących i niewidomych. Możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy: Praca ma charakter fizyczny i umysłowy. Wykonywana jest wewnątrz pomieszczeń Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Praca odbywa się w pozycji siedzącej lub stojącej. Polega na odręcznym wypełnianiu stosownej dokumentacji, obsłudze monitora ekranowego oraz urządzeń biurowych. Czynności wykonywane są w sposób przemienny z innymi rodzajami prac. Praca wymaga obsługi różnego rodzaju sprzętu AGD oraz wiąże się z uczestnictwem w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, rozmowami telefonicznymi, kontaktem z klientem w kryzysie bezdomności, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedowidzącym i niewidomym. Przed przystąpieniem do pracy zapewnione podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);
 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum roczny staż pracy;
 • obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO);
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie i w formach zorganizowanych;
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej;
 • sprawność ruchowa;
 • odporność na stres;
 • zdolności negocjacyjne;
 • cierpliwość i wrażliwość na krzywdę innych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy/niższy niż 6 %. ?*

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 • list motywacyjny;

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • jeżeli kandydat przedłoży dokumenty / dane obejmujące inne dane osobowe niż wymagane przepisami art. 221 §1 i §4 Kodeksu pracy (wskazane w ogłoszeniu o naborze), do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na wolne stanowisko pomocnicze – Opiekuna – przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne, określone w ogłoszeniu, w celu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowisko”.

 • oświadczenie o treści „Oświadczam, ze zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ