Ogłoszenie numer: 7449264, z dnia 2022-09-16

Dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji

„Integracyjna Warszawa”

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze

w placówkach Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”

ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa

Opiekun medyczny

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: WCI/OM/2022

 

Opis stanowiska

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań związanych z organizowaniem i udzielaniem schronienia osobom w kryzysie bezdomności wymagającym usług opiekuńczych;
 • pomoc w codziennych czynnościach związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb – jedzenia, przebierania się, utrzymania higieny, prania;
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym m.in. asystowanie w czasie mycia i kąpieli, pomoc w ubieraniu się, zmiana odzieży, bielizny osobistej, zmiana drobnych opatrunków, pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie;
 • sporządzanie raportów z powierzonych zadań oraz przekazywanie informacji o sytuacji w miejscu wykonywanej pracy;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pomagającymi osobom w kryzysie bezdomności;
 • współpraca ze służbami i instytucjami: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, 0chrona zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy i inni;
 • wykonywanie innych, dodatkowych zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek;
 • inicjowanie rozwiązań poprawiających jakość i efektywność pracy w zakresie udzielania tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności.

Charakterystyka pracy:

 • przyjmowanie klientów potrzebujących schronienia, wymagających usług opiekuńczych i wypełnianie niezbędnej dokumentacji;
 • kontrola osób przyjmowanych do placówki pod kątem stanu zdrowia, stanu higieny, samodzielności, zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
 • przydzielanie miejsca noclegowego i wydawanie osobom przyjmowanym odzieży, bielizny, obuwia oraz zmiany pościelowej;
 • wydawanie posiłków i gorących napojów;
 • świadczenie następujących usług opiekuńczych:
  • asystowanie w czasie mycia i kąpieli, w tym: mycie pleców, mycie głowy,
  • pomoc przy higienie jamy ustnej, protez zębowych,
  • pomoc przy goleniu zarostu twarzy,
  • pielęgnację paznokci rąk i nóg,
  • pomoc w ubieraniu się, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
  • zmiana drobnych opatrunków,
  • wsparcie przy przejściu odbiorcy usług na wózek,
  • inna, zlecona przez lekarza pielęgnacja,
  • pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, w tym m.in.: zaprowadzanie do toalety, toaleta intymna, zmiana pampersa/pieluchomajtek, podanie i utrzymanie w czystości basenu/ kaczki/ krzesła sanitarnego oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady,
  • pomoc w przygotowaniu leków wg pisemnych zaleceń lekarza,
  • podanie posiłku, pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie, sprzątanie po posiłkach,
  • umawianie wizyt lekarskich, pilnowanie terminu umówionych wizyt lekarskich, zgłoszenie potrzeby wizyty w środowisku pielęgniarce środowiskowej,
  • pomoc w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia, w dotarciu i powrocie z placówek ochrony zdrowia,
  • towarzyszenie odbiorcy usług w placówkach ochrony zdrowia (w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia),
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (w uzasadnionych przypadkach, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonanie tej czynności),
 • nadzór nad salami noclegowymi i osobami korzystającymi ze schronienia oraz osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne;
 • pomoc osobom w kryzysie bezdomności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dnia codziennego, m.in. współpraca z instytucjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności;
 • organizowanie usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej;
 • udział w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas pobytu w placówkach;
 • dbanie o czystość pomieszczeń placówek, wykonywanie prac porządkowych;
 • współpraca z osobami realizującymi prace społecznie użyteczne w celu realizacji zadań.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w placówce Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Może wymagać wyjazdów służbowych na małe odległości. Praca wykonywana w równoważnym systemie czasu pracy, w godz. 7-19 lub 19-7. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie dostosowany dla osób niedowidzących i niewidomych. Możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy: Praca ma charakter fizyczny i umysłowy. Wykonywana jest głównie wewnątrz pomieszczeń Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”. Praca odbywa się w pozycji stojącej lub siedzącej. Polega na opiece nad osobami w kryzysie bezdomności wymagającymi usług opiekuńczych, odręcznym wypełnianiu stosownej dokumentacji, obsłudze monitora ekranowego oraz urządzeń biurowych. Czynności wykonywane są w sposób przemienny z innymi rodzajami prac. Praca wymaga obsługi różnego rodzaju sprzętu AGD oraz wiąże się z uczestnictwem w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, rozmowami telefonicznymi, kontaktem z klientem w kryzysie bezdomności, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedowidzącym i niewidomym.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);

 • wykształcenie minimum średnie;

 • ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

 • obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • asystent medyczny lub kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego;

 • doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO);

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie i w formach zorganizowanych;

 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej;

 • sprawność ruchowa;

 • odporność na stres;

 • zdolności negocjacyjne;

 • cierpliwość i wrażliwość na krzywdę innych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy/niższy niż 6 %. ?*

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 • list motywacyjny;

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • jeżeli kandydat przedłoży dokumenty / dane obejmujące inne dane osobowe niż wymagane przepisami art. 221 §1 i §4 Kodeksu pracy (wskazane w ogłoszeniu o naborze), do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na wolne stanowisko pomocnicze – Opiekuna – przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne, określone w ogłoszeniu, w celu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowisko”.

 • oświadczenie o treści „Oświadczam, ze zapoznałem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ