Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Nauczyciel wspomagający
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/21/0257
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych,- realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,- prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,- udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne,-zebranie dokumentacji dotyczącej uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zapoznanie się z nią, udostępnianie jej nauczycielom prowadzącym pracę w danym oddziale klasowym,- przygotowanie wstępnej diagnozy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie wywiadu z rodzicami i obserwacji uczniów oraz orzeczeń z poradni,- przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie w celu zrozumienia treści programowych z danego przedmiotu,- kierowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na badania specjalistyczne w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym i rodzicami.- Zadania są realizowane przy współpracy z: nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, sądem rodzinnym, z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji form i metod pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie