Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/21/0445
OBOWIĄZKI:
- Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w wymiarze określonym nadrzędnymi przepisami,- dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,- przygotowanie rozkładu materiału,- dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, estetykę i wystrój pomieszczeń i korytarzy szkolnych,- poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów,stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,- informowanie rodziców i uczniów, a także radę pedagogiczną o osiągnięciach edukacyjnych swoich uczniów,- prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów; wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów,- prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przebiegu nauczania, zajęć dodatkowych,- przestrzeganie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole,- w przypadku nauczyciela oddziału przedszkolnego planowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo dydaktycznych w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzanie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),- w przypadku ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tej opinii lub orzeczenia,- w przypadku ucznia, któremu przyznano nauczanie indywidualne opracowanie planu wynikowego z danego przedmiotu i dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,- obowiązek uczestnictwa w przeprowadzaniu sprawdzianu ósmoklasisty,- wspieranie uczniów i świadczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem,- dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, poprzez opracowanie indywidualnych planów pracy z uczniem z danego przedmiotu,- dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,- prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,- aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego,- tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej; rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy tych uczniów i przygotowanie ich do konkursów,- zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, klasyfikacyjnych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych,- sporządzanie planu wynikowego i wymagań edukacyjnych nauczanych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych,- aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów KZN,- wybór programu nauczania oraz podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego oraz przedstawienie ich radzie pedagogicznej,-indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,- praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora lub z innych źródeł dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie