Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100997

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją
   

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Wydziału
 • Zarządza projektowaniem budżetów oraz harmonogramem realizacji Projektów, opracowywaniem i wdrożeniem w Urzędzie zasad zarządzania i monitorowania Projektów
 • Kieruje realizacją zadań w zakresie monitorowania i raportowania do Zastępcy Dyrektora Biura Prezesa, postępów realizacji Projektów oraz ryzyk związanych z ich realizacją
 • Kieruje realizacją zadań w zakresie zarządzania projektami w rozumieniu przepisów określających zasady realizacji programów finansowanych bądź współfinasowanych ze środków europejskich
 • Kieruje realizacją zadań w zakresie zarządzania rejestrem ryzyk zidentyfikowanych w projektach
 • Kieruje pracami dotyczącymi powoływania zespołów zadaniowych i Komitetów Sterujących oraz monitorowaniem realizacji ich prac

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich
 • Znajomość zagadnień związanych z projektami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie krajowego rynku telekomunikacyjnego
 • Znajomość zagadnień związanych z działalnością Prezesa UKE
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ