Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116879

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i kieruje pracą Wydziału, przede wszystkim poprzez przydzielanie zadań służbowych podległym pracownikom oraz egzekwowanie merytorycznej poprawności i terminowości ich wykonania, a także udzielanie wskazówek i wytycznych dotyczących sposobu realizacji obowiązków służbowych.
 • Koordynuje i analizuje zadania wynikające z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami.
 • Koordynuje i realizuje zadania wynikające z pełnienia nadzoru nad Instytucją Zarządzającą dla programów Ministra: Muzyka, Taniec, Zamówienia kompozytorskie, Muzyczny ślad.
 • Analizuje, opiniuje i akceptuje sprawozdania okresowe oraz plany działalności podległych instytucji kultury.
 • Analizuje projekty umów i innych dokumentów związanych ze współprowadzeniem samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział.
 • Przygotowuje i analizuje projekty umów z dyrektorami podległych instytucji kultury i programów działalności oraz dba o terminową ich realizację.
 • Analizuje i koordynuje realizację wniosków o dofinansowanie instytucji kultury.
 • Bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i kontaktuje się ze środowiskiem twórców i artystów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych z kulturą

 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych w kraju
 • Znajomość zasad funkcjonowania Programów Ministra
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresu zarządzania kulturą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ