Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116575

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzoruje i wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, w tym dotyczące monitorowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), przygotowania raportów i sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
 • Nadzoruje sporządzanie ocen oraz informacji o przygotowaniu przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania, w tym propozycji działań w warunkach kryzysowych
 • Nadzoruje i uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie sektora elektroenergetycznego, w tym bierze udział w pracach związanych z działaniami dostosowawczymi do wymagań UE w obszarze energetyki
 • Koordynuje współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie dotyczącym działania Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego oraz opiniuje projekty rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, jego połączeń z systemami innych krajów, w tym inwestycji wynikających z programów rządowych
 • Nadzoruje i przygotowuje rozwiązania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz potwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • Koordynuje opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących rynku mocy oraz koordynuje monitorowanie krajowych i zagranicznych analiz energetycznych
 • Nadzoruje oraz samodzielnie opracowuje stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i organizacji sektora elektroenergetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień w zakresie działania sektora energii i dotyczących regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze energetyki albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość problematyki sektora energetycznego, w tym zasad funkcjonowania systemów energetycznych oraz zagadnień bezpieczeństwa energetycznego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych, znajomość kierunków polityki gospodarczej Polski
 • znajomość problematyki ekonomicznej, zwłaszcza z zakresu bieżącej sytuacji gospodarczej i finansów państwa
 • znajomość przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ