Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113493

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z  krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Organizuje, nadzoruje i ocenia pracę pracowników zatrudnionych w Wydziału.
 • Kieruje i sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją prac związanych z obsługą merytoryczną, koncepcyjną i organizacyjną Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.
 • Kieruje i sprawuje nadzór nad przygotowywaniem merytorycznym oraz organizacyjno-technicznym spotkań krajowych i wizyt zagranicznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.
 • Obsługuje dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” oraz sprawuje nadzór nad komputerowym stanowiskiem do wytwarzania dokumentów niejawnych (KSZ).
 • Organizuje i koordynuje współpracę Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą z organami administracji rządowej i samorządowej, Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią Sejmu i Senatu oraz organizacjami pozarządowymi, w tym kościołami, związkami wyznaniowymi, w zakresie Polonii i Polaków za granicą.
 • Koordynuje współpracę z komórkami organizacyjnymi Kancelarii i organami administracji publicznej w zakresie wymiany i gromadzenia informacji na temat spraw kierowanych do Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.
 • Podejmuje decyzje oraz wykonuje inne czynności zlecane przez Zastępcę Dyrektora i Dyrektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych oraz doświadczenie w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą i w zakresie edukacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” wydanego przez ABW lub SKW albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie spraw związanych z Polonią i Polakami za granicą, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym asertywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ