Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112946

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca związana jest z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci   

Zakres zadań

 • Zarządza pracą Wydziału (m.in. dzieli pracę, monitoruje postępy pracy, wyjaśnia, instruuje oraz wspiera pracowników w realizowaniu zadań, zatwierdza efekty pracy, dokonuje bieżącej i okresowej oceny pracy pracowników, motywuje pracowników, wnioskuje o awanse i nagrody)
 • Zarządza realizacją kompetencji Szefa Służby Cywilnej w zakresie planowania budżetu, analiz i sprawozdawczości dotyczących służby cywilnej, w szczególności w obszarach: gromadzenia informacji o korpusie służby cywilnej, współdziałania z Ministerstwem Finansów w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa w części dotyczącej wynagrodzeń i szkoleń członków korpusu służby cywilnej
 • Nadzoruje funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej, w tym przygotowuje analizy prawno-finansowe (dotyczące administracji publicznej rozumianej szerzej niż sama służba cywilna) i udziela odpowiedzi na pytania prawne oraz przygotowuje założenia do nowelizacji aktów prawnych
 • Projektuje nowe rozwiązania i wdraża zmiany w systemie wynagrodzeń i finansowania służby cywilnej (dobre praktyki, zalecenia i rekomendacje)
 • Zarządza podziałem środków z rezerw celowych, w tym w szczególności z rezerwy na nowe mianowania urzędników służby cywilnej i szkolenia, z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania
 • Nadzoruje realizację zadań dotyczących współpracy z zagranicą w zakresie funkcjonowania systemu wynagrodzeń i finansowania służby cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w zakresie finansów publicznych lub tworzenia strategii
wynagrodzeń w organizacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość: przepisów ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu państwa, podstawowych ustaw nt. organizacji administracji publicznej w Polsce, prawa pracy, statystyki (podstawowa wiedza)
 • Kompetencje kierownicze: komunikacja, w tym asertywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, zarządzanie ludźmi.
 • Inne kompetencje miękkie: myślenie analityczne, kreatywność
 • Umiejętność przygotowania założeń aktów prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • umiejętność zarządzania projektami, umiejętność zarządzania zmianą
APLIKUJ TERAZ