Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97193

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie pracy, przydzielanie zadań, udzielanie wskazówek oraz motywowanie podległych pracowników
 • Nadzoruje i koordynuje prace koncepcyjne dotyczące funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów JSFP (CRUM) oraz przygotowywania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie prowadzenia CRUM
 • Nadzoruje i koordynuje zadania związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego w zakresie systemu teleinformatycznego rejestru umów JSFP
 • Współpracuje z Centrum Informatycznym Resortu Finansów (CIRF) w zakresie projektowania usług informatycznych oraz wdrażania, rozwoju i utrzymania CRUM
 • Nadzoruje zadania tzw. trzeciej linii wsparcia systemu dla jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do wprowadzania danych oraz użytkowników systemu przeglądających CRUM, koordynuje zarządzanie użytkownikami CRUM
 • Nadzoruje i koordynuje udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie CRUM, funkcjonowania rejestru oraz współpracy w zakresie wykorzystania danych rejestru umów JSFP, w szczególności z organizacjami pozarządowymi
 • Bierze udział w spotkaniach i konferencjach związanych z wdrożeniem CRUM lub jego rozbudową oraz wykorzystywaniem danych gromadzonych w CRUM
 • Koordynuje współpracę z przedstawicielami wykonawców, Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w ramach wsparcia struktury teleinformatycznej CRUM oraz projektowania jej integracji z lokalnymi systemami rejestracji umów w jednostkach sektora finansów publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów w administracji lub w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie centralnego rejestru umów i jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość RODO
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Wiedza w zakresie zawierania umów w sprawie zamówień publicznych
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
APLIKUJ TERAZ