Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86631

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i kieruje pracami Wydziału w celu zapewnienia uczestnictwa w pracach zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej wynikającej z członkostwa w organizacjach międzynarodowych i nawiązanych relacji dwu i wielostronnych;
 • Koordynuje organizację wizyt zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowych wymian przedstawicieli służb kontrolnych, konsultacji, warsztatów oraz szkoleń w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych;
 • Sprawuje nadzór nad udzielaniem informacji polskim kierowcom i przedsiębiorcom transportowym, organizacjom pozarządowym w zakresie procedur odwoławczych obowiązujących w innych krajach, jak również odnośnie obowiązujących przepisów na terenie UE i w poszczególnych państwach członkowskich;
 • Koordynuje i nadzoruje współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu oraz wojewódzkimi inspektoratami transportu drogowego;
 • Bierze udział w pracach komitetów oraz grup roboczych instytucji UE;
 • Nadzoruje współpracę z ministerstwem obsługującym ministra właściwego do spraw transportu;
 • Koordynuje i nadzoruje przygotowanie i realizację działań promocyjnych w zakresie współpracy międzynarodowej, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym, zarówno w kraju jak i za granicą;
 • Wspiera Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora oraz jego Zastępcę w zakresie planowania przyszłych działań oraz wspiera działalność GGI w zakresie współpracy organów Inspekcji z innymi organami, instytucjami i podmiotami, w tym zagranicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze współpracą międzynarodową lub transportem drogowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym zawodowym;
 • Znajomość: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa wspólnotowego w zakresie transportu drogowego oraz wiedza o funkcjonowaniu i strukturach Unii Europejskiej, regulacji wewnętrznych GITD w szczególności regulaminu organizacyjnego i regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • Kompetencje: komunikatywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, kierowanie, motywowanie, delegowanie, współpraca w zespole, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE (poza angielskim i polskim) język rosyjski na poziomie komunikatywnym zawodowym.
APLIKUJ TERAZ