Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135548

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         obsługa klientów zewnętrznych


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • zarządza pracą podległego wydziału, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie nadzoru ministra nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju,
 • przygotowuje opinie oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (tj. opracowuje projekty decyzji, rozstrzygnięć i postanowień), w tym prowadzi postępowania związane z udzielaniem informacji publicznej,
 • przyjmuje interesantów i udziela informacji,
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo w zakresie tematyki departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat (w tym co najmniej 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem) w obszarze załatwiania skarg i wniosków lub prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Zarządzanie ludźmi
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ