Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139589

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Stanowisko zagrożone korupcją
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca pod presją czasu
 • Narażenie na stres
 • Odpowiedzialność za prowadzenie projektów strategicznych o wartości od 50 mln zł do ponad 300 mln zł

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Wydziału, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości (prawidłowości) realizowanych zadań.
 • Nadzoruje realizację procesu opracowania zasad wyboru przedsięwzięć w ramach KPO, w tym wzorów dokumentów, a także przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem naboru.
 • Nadzoruje realizację procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach KPO w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć do dofinansowania oraz przygotowania umów na udzielenie dofinansowania i aneksy do umów.
 • Nadzoruje proces monitorowania przedsięwzięć pod względem postępu rzeczowego i finansowego w ich realizacji oraz zgodności z zawartą umową. Nadzoruje proces opracowania systemu raportowania postępów w realizacji przedsięwzięć, rozliczania wydatków.
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem nadchodzących płatności w ramach nadzorowanych przedsięwzięć, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych przedsięwzięć. Koordynuje zadania związane z rozliczaniem i wypłatą środków na rzecz wdrażanych przedsięwzięć.
 • Koordynuje proces prognozowania i podejmowania działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji przedsięwzięć i wdrażania KPO.
 • Koordynuje proces monitorowania wykonanie kamieni milowych i wskaźników w ramach KPO oraz bieżącej współpracy z Instytucją Koordynującą.
 • Nadzoruje przygotowanie informacji, sprawozdań z zadań realizowanych przez Wydział, projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań KPO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie
 • Wiedza z zakresu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych perspektywy 2014 – 2020
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Umiejętność rozwiązywania oraz zapobiegania problemom
 • Umiejętność współpracy i argumentowania