Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139144

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzinna dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: nietypowe godziny pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne

Zakres zadań

 • Organizuje prace i zarządza Wydziałem w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
 • Koordynuje pracę w zakresie wdrożenia AI Act, innowacyjnych polityk publicznych dotyczących sztucznej inteligencji, w szczególności Polityką AI oraz innych technologii przełomowych oraz zaangażowania w międzynarodowe inicjatywy dotyczące technologii przełomowych, takie jak jak m. in. GPAI, OECD, UNESCO, KE w celu budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej w tym zakresie
 • Wspiera współpracowników przy zadaniach związanych z działaniami realizowanymi w Wydziale w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
 • Monitoruje oraz wspiera pracowników przy tworzeniu i aktualizacji dokumentów strategicznych w zakresie polityk publicznych takich jak m. in. Polityka AI
 • Monitoruje trendy i innowacje technologiczne w kraju w celu identyfikacji najlepszych praktyk i określenia kierunków rozwoju technologicznego
 • Monitoruje oraz wspiera pracowników przy sporządzaniu projektów planów finansowych dla Wydziału, materiałów sprawozdawczych, a także odpowiedzi na pytania obywateli w obszarze nowych technologii w kraju w celu dostarczenia informacji zarządczej Kierownictwu Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami
 • Znajomość: projektu rozporządzenia AI Act, międzynarodowych inicjatyw z zakresu sztucznej inteligencji m. in. GPAI, OECD AI, UN AIAB, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz działań i organizacji MC
 • Kompetencje miękkie: komunikacja (w tym asertywność), organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, zarządzanie ludźmi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe