Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139265

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Stres związany z koniecznością dochowywania terminów ustawowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter
przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek
może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nadzoruje przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności sporządzanie dokumentów opracowywanych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, opiniowanie wniosków o udzielanie zamówień publicznych pod względem formalnym i weryfikację ich kompletności zgodnie z obowiązującymi w Ministerstwie regulacjami w zakresie udzielania zamówień publicznych, sporządzanie projektu planu zamówień publicznych Ministerstwa, prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówień publicznych, publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących udzielanych zamówień, opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia na podstawie danych z komórki organizacyjnej, na potrzeby której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie wniosków o zwrot bądź zatrzymanie wadium wpłaconego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektu decyzji powołania komisji przetargowej
 • Nadzoruje opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie i ich aktualizację
 • Koordynuje zadania związane ze sporządzaniem i gromadzeniem planów rzeczowo-finansowych oraz planów inwestycyjnych, dokonuje ich korekt w porozumieniu z komórką właściwą do spraw finansowych, a także koordynuje sporządzanie analiz, statystyk, sprawozdań, zestawień i raportów w tym zakresie
 • Nadzoruje sprawy związane z kompletowaniem i przechowywaniem dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych realizowanych w Ministerstwie z zastosowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz udostępnianiem dokumentacji przetargowej wykonawcom i innym zainteresowanym podmiotom
 • Nadzoruje sprawy związane z najmem, dzierżawą i użyczeniem powierzchni biurowej, magazynowej i użytkowej na terenie Ministerstwa w zakresie weryfikacji projektów porozumień/umów najmu wraz z aneksami oraz ich rozliczeń
 • Koordynuje i monitoruje rozliczenia kosztów zadań realizowanych przez Biuro, z podziałem na źródła finansowania, dokonuje niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym
 • Planuje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Biura oraz kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalnym
 • Koordynuje sprawy związane z przygotowaniem stanowiska Biura w zakresie kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z gospodarowaniem środkami finansowymi
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy - Kodeks cywilny
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: dobrej organizacji pracy, analizy i syntezy informacji, podejmowania decyzji, negocjacji, zarządzania ludźmi, argumentowania, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych