Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138918

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


·       praca pod presją czasu


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Strategicznie i na bieżąco zarządza podległym Wydziałem
 • Przygotowuje i aktualizuje programy i instrumenty wsparcia transformacji technologicznej, cyfrowej i zielonej przedsiębiorstw
 • Współpracuje z kluczowymi interesariuszami z punktu widzenia rozwoju polityki ukierunkowanej na transformację przemysłu
 • Zarządza projektami pozakonkursowymi, realizowanymi w ramach programów operacyjnych FENG 2021-2027 (działania 2.14 Inno_Lab 21.5 Smart Discovery) oraz PT FE 2021-2027, zwłaszcza w zakresie działań wspierających instrumenty kierowane do klastrów, ośrodków innowacji i przedsiębiorstw
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) z zakresu polityki klastrowej, innowacyjnej i przemysłowej
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki klastrowej i innowacyjności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym w administracji publicznej lub innej organizacji, na którym były realizowane zadania na rzecz cyfrowej transformacji przedsiębiorstw/innych podmiotów lub na rzecz rozwoju klastrów/ośrodków innowacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość zagadnień i opracowań na temat transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
 • Znajomość wyzwań i potrzeb polskiej i europejskiej polityki przemysłowej
 • Wiedza z zakresu transferu wiedzy i technologii w gospodarce
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Myślenie analityczne i strategiczne
 • Kreatywność
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe