Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138493

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i kieruje pracą Wydziału, przede wszystkim poprzez przydzielanie zadań służbowych podległym pracownikom oraz egzekwowanie merytorycznej poprawności i terminowości ich wykonania, a także udzielanie wskazówek i wytycznych dotyczących sposobu realizacji obowiązków służbowych.
 • Koordynuje i analizuje zadania wynikające z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami.
 • Nadzoruje zadania wynikające z pełnienia przez Departament funkcji Instytucji Zarządzającej dla programu Ministra „Teatr".
 • Analizuje, opiniuje i akceptuje sprawozdania okresowe oraz plany działalności podległych instytucji kultury.
 • Analizuje projekty umów i innych dokumentów związanych ze współprowadzeniem samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Wydział.
 • Przygotowuje i analizuje projekty umów z dyrektorami podległych instytucji kultury i programów działalności oraz dba o terminową ich realizację.
 • Analizuje i koordynuje realizację wniosków o dofinansowanie instytucji kultury.
 • Bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i kontaktuje się ze środowiskiem twórców i artystów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach naukowych bądź badawczych lub w podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych w kraju
 • Znajomość zasad funkcjonowania Programów Ministra
 • Kompetencje: podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1