Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136966

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter
przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Wydziału, planuje i określa zadania bieżące oraz długoterminowe dla pracowników Wydziału, w szczególności nadzoruje tworzenie, modernizację i standaryzację wewnętrznych systemów informatycznych w Ministerstwie, zgodnie z przyjętymi standardami dokonuje ocen podległych pracowników, przygotowuje wnioski i propozycje personalne wynikające z aktualnych potrzeb i decyzji
 • Koordynuje i odpowiada za zadania związane z wykonawstwem inwestycji i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej
 • Koordynuje prace w zakresie prawidłowego i zgodnego ze standardami oraz najlepszymi praktykami, administrowania, konfigurowania i analizy sieci strukturalnej wraz z elementami usług programowych i infrastruktury serwerów
 • Koordynuje, realizuje i odpowiada za zadania związane z zabezpieczeniem i monitorowaniem bezpieczeństwa zasobów IT, a także w zakresie przywracania funkcjonowania usług informatycznych oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia incydentów i awarii
 • Koordynuje obsługę dostaw sprzętu informatycznego oraz wdrażania nowych technologii
 • Koordynuje i prowadzi sprawy związane z planowaniem budżetu w zakresie zadań Wydziału, w tym monitoruje wydatkowanie środków
 • Koordynuje sprawy związane z zamówieniami publicznymi w odniesieniu do aktualnych przepisów, regulaminów i rekomendacji dotyczących zakupów informatycznych, przewodniczy lub uczestniczy w pracach komisji przetargowych
 • Dba o zapewnienie warunków do utrzymania dostaw mediów i usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją zadań informatyki
 • Koordynuje współpracę z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie spraw związanych z zabezpieczeniem niestandardowych rozwiązań informatycznych
 • Prowadzi i aktualizuje dokumentację, opracowuje plany, sporządza zestawienia i raporty z zakresu właściwości Wydziału, realizuje nakazy i zalecenia pokontrolne w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w tym co najmniej rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość informatycznych systemów operacyjnych
 • Znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: zarządzania zespołem, analitycznego myślenia, kreatywność, negocjowania, pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, rzetelność, pracy pod presją czasu, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • Certyfikat ITIL Foundation
 • Certyfikat M_o_R Foundation
APLIKUJ TERAZ