Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135857

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - wynikają m.in. z konieczności
  dostosowania się do dostępności kierownictwa ministerstwa i dyrektorów komórek organizacyjnych
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb i
  aktywności członków kierownictwa. Organizacja konferencji prasowych w
  miejscach odwiedzanych przez kierownictwo
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie pracy, przydzielanie zadań, udzielanie wskazówek oraz motywowanie podległych pracowników
 • Koordynuje, w porozumieniu z osobą pełniącą funkcję Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów (MF) i Rzecznika Prasowego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jednolitą politykę medialną MF i KAS poprzez organizowanie kontaktów kierownictwa MF z przedstawicielami mediów, organizowanie konferencji prasowych oraz przygotowywanie informacji prasowych
 • Współpracuje z kierownictwem MF i KAS oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu odpowiedzi i projektów stanowisk, w tym sprostowań oraz uzyskuje informacje o bieżących inicjatywach, w tym legislacyjnych
 • Koordynuje udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz informowanie ich o aktualnych działaniach MF i KAS
 • Koordynuje realizację nowych inicjatyw i projektów związanych z polityką medialną MF i KAS
 • Koordynuje działania komunikacyjne (komunikaty prasowe, oświadczenia) oraz realizację wystąpień medialnych ministra i innych członków kierownictwa, w tym szefa KAS i jego zastępców oraz wystąpień ekspertów MF i KAS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze mediów lub komunikacji lub PR
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Wiedza z zakresu ekonomii, finansów oraz gospodarki krajowej i międzynarodowej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo prasowe
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość polskiego systemu prawa podatkowego
 • Wiedza z zakresu marketingu administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ