Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126082

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i kieruje pracą Wydziału oraz nadzoruje przebieg i realizację zadań wykonywanych przez pracowników
 • Nadzoruje prace związane z budową, utrzymaniem, obsługą oraz rozwojem narzędzi informatycznych wspierających proces cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z opracowywaniem, aktualizacją i wykonaniem strategii rozwoju usług cyfrowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem w zakresie wdrażanych i funkcjonujących systemów informatycznych będących we właściwości Departamentu
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z modelowaniem procesów biznesowych i wymagań biznesowych w systemach informatycznych będących we właściwości Departamentu
 • Koordynuje prace związane z zapewnieniem wsparcia technicznego dla terenowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie posiadanych systemów informatycznych
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych będących we właściwości Departamentu
 • Koordynuje opracowywanie analiz, zestawień i raportów w zakresie zadań realizowanych w Wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze zarządzania projektami
 • Znajomość pakietu Microsoft 365
 • Wiedza z obszaru teleinformatyki
 • Umiejętności analityczne
 • Odporność na stres
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem, np. M_o_R
 • Przeszkolenie z zakresu z zarządzania usługami IT, np. ITIL
 • Przeszkolenie z metodyk zarządzania projektami, np. PRINCE2, Agile, Scrum
 • Poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności modelowania procesów biznesowych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ