Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125179

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe wyjazdy służbowe na posiedzenia zespołów zadaniowych oraz konferencje i spotkania branżowe,
 • zagraniczne wyjazdy służbowe na posiedzenia grup roboczych i komitetów Komisji i Rady UE oraz organów OECD i ONZ,
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz i negocjowanie rozwiązań korzystnych dla polskiej gospodarki podczas posiedzeń zespołów trójstronnych czy spotkań z branżą.

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Zarządza strategicznie i na bieżąco podległą komórką organizacyjną
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w celu zapewnienia polityki państwa w zakresie stosowania substancji chemicznych
 • Koordynuje i/ lub bierze udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne w celu tworzenia polityki na rzecz rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
 • Zapewnia obsługę ciał kolegialnych (w tym m.in. komisji, rad, komitetów, zespołów, grup roboczych, etc.) i/ lub innych organów pomocniczych w celu realizacji polityki MRiT
 • Zarządza projektami
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie etc. w celu zapewnienia kompetencji MRiT
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa miedzy innymi w celu współtworzenia przyjaznych warunków dla integracji administracji rządowej z przemysłem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem, w administracji publicznej w obszarze obsługi prawnej/zarządzania chemikaliami lub w przemyśle w obszarze obsługi prawnej/ zarządzania chemikaliami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość procesu legislacyjnego UE i PL
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego
 • Znajomość zasad funkcjonowania organów unijnych
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, zarządzanie ludźmi, umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ