Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120887

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu projektów regulacji dotyczących kształtowania rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych, w szczególności infrastruktury do tankowania i ładowania pojazdów
 • Bierze udział w monitorowaniu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz uczestniczy w przygotowaniu sprawozdań dla Komisji Europejskiej w zakresie rynku paliw alternatywnych
 • Bierze udział w przygotowywaniu analiz projektów stanowisk wobec zewnętrznych aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów pozalegislacyjnych) z zakresu sektora energetycznego, w szczególności elektromobilności
 • Uczestniczy w opracowywaniu i udzielaniu informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy, w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Bierze udział w przygotowaniu opinii do projektów aktów prawnych dotyczących transportu w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu
 • Współpracuje z organami administracji oraz podmiotami sektora paliwowego, sektora elektromobilności i sektora paliw alternatywny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu procedur legislacji, oceny skutków regulacji, notyfikacji
 • znajomość podstaw techniki prawodawczej
 • znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ