Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120250

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • ocenia wnioski o wydanie albo zmianę pozwolenia na import równoległy oraz złożoną dokumentację, w tym druki informacyjne produktów leczniczych z importu równoległego
 • przygotowuje raporty będące podstawą wydania decyzji przez Prezesa Urzędu o wydaniu pozwolenia na import równoległy, przygotowuje projekty decyzji o wydaniu, odmowie, zmianie albo odmowie zmiany pozwolenia na import równoległy, a także innych projekty decyzji i postanowień w zakresie prowadzonych postępowań, jeżeli konieczność sporządzania tych aktów wynika z odrębnych przepisów
 • prowadzi korespondencję w języku angielskim z agencjami europejskimi dotyczącą produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • udziela wnioskodawcom informacje na temat wymaganej dokumentacji i czynności związanych z postępowaniami dotyczącymi pozwolenia na import równoległy
 • prowadzi inne postępowania administracyjne związane z pozwoleniami na import równoległy produktu leczniczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Biegłość w posługiwaniu się aplikacjami MS Office
 • Znajomość terminologii farmaceutycznej w języku polskim i angielskim
 • Umiejętność: łatwej komunikacji z innymi, samodzielnego organizowania pracy, pracy w zespole, analitycznego myślenia i argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność: działania w sytuacjach stresowych, stosowania przepisów prawa w praktyce
 • znajomość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach importu równoległego produktów leczniczych
APLIKUJ TERAZ