Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119949

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opiniuje i uzgadnia dokumenty programowe, szczegółowe plany realizacji i plany finansowe w zakresie dotyczącym finansowania inwestycji transportowych (drogowych i kolejowych) ze środków europejskich
 • Opiniuje pod kątem zgodności z programem wieloletnim i szczegółowym planem jego realizacji wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich, o przeniesienie wydatków na finansowanie programów z udziałem środków europejskich, o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień w wydatkach budżetu środków europejskich lub budżetu państwa ujętych w planie finansowym na dany rok, dla projektów transportowych (kolejowych) realizowanych ze środków UE w ramach programu wieloletniego
 • Opiniuje wnioski o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganych na finansowanie projektów transportowych (drogowych i kolejowych) realizowanych z udziałem funduszy UE w ramach programów wieloletnich
 • Monitoruje postępy w finansowaniu projektów transportowych realizowanych ze środków europejskich w ramach programów wieloletnich, a także w zawieraniu umów o dofinansowanie i wykorzystaniu kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Uczestniczy w spotkaniach roboczych dotyczących problematyki projektów transportowych realizowanych ze środków europejskich w sektorze transportu, również z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, gdzie językiem roboczym jest język angielski

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków europejskich
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub transport
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z wdrażania programów współfinansowanych ze środków UE
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem programów wieloletnich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem programów krajowych /regionalnych finansowanych ze środków UE
APLIKUJ TERAZ