Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117388

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie naciskami grup przestępczych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym
  oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje i sprawdza pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia dotyczące wyjazdów zagranicznych oraz prowadzi w systemie komputerowym ewidencję księgową dotyczącą delegacji zagranicznych, w tym dotyczących pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna– (POIiŚ PT 2014-2020) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)
 • Dokonuje wpłat i wypłat środków płatniczych w gotówce w Narodowym Banku Polskim (NBP)
 • Sporządza raporty kasowe, analizuje i uzgadnia stany księgowe na koncie 101, 102, 236 zakładowego planu kont i kontach wynikowych korespondujących z tymi kontami, informuje osobę koordynującą zamknięcie okresu księgowego o kompletności i poprawności ewidencji w swoim obszarze księgowym (w tym inwentaryzacja roczna), w tym w zakresie POliŚ PT i MF EOG
 • Sporządza zlecenia skupu środków w walutach obcych oraz współpracuje z bankiem w celu zapewnienia środków walutowych na wyjazdy zagraniczne
 • Przyjmuje, kontroluje pod względem formalno–rachunkowym oraz księguje w systemie finansowoksięgowym zobowiązania, a także analizuje i uzgadnia stany księgowe na kontach rozrachunkowych (234,236)
 • Przyjmuje i rejestruje w systemie finansowo-księgowym zabezpieczenia wykonania umowy i innych roszczeń oraz dokonuje ich zwrotu na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych, prowadzi rejestr zdeponowanych w kasie gwarancji
 • Przygotowuje zestawienia wydatków poniesionych z wykorzystaniem służbowych kart płatniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomośc ustaw: o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Podstawowa znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ