Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116717

Warunki pracy

- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· praca samodzielna administracyjno - biurowa,


· praca w siedzibie urzędu, stałe godziny pracy od 8.15 – 16.15


· praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.


· praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


· narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.,


- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


· niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,


· infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,winda - budynek w remoncie,


· brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy w zakresie ewidencji urlopów komendantów oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej, dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Biura Kadr i Szkolenia KGSG, w celu właściwego gromadzenia dokumentacji osobowej oraz absencyjnej funkcjonariuszy,
 • pozyskuje dane w zakresie nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz sporządza i przekazuje zestawienia komórce finansowej, w celu zapewnienia właściwej rekompensaty za wypracowane nadgodziny,
 • zakłada akta osobowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w celu zapewnienia właściwego gromadzenia dokumentacji osobowej oraz absencyjnej funkcjonariuszy,
 • przygotowuje akta po ustaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy/służby pracowników oraz funkcjonariuszy, w celu ich zakończenia i przesłania do Archiwum Straży Granicznej,
 • prowadzi rejestr dodatkowego zatrudnienia funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu zapewnienia dostępu kadrze kierowniczej do aktualnych informacji,
 • kontroluje listy obecności spływające do Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia KGSG pod względem zawartych w nich danych, a także je przyjmuje, przechowuje oraz przygotowuje do brakowania lub archiwizacji, w celu właściwego przechowywania dokumentacji,
 • zapoznaje pracowników i funkcjonariuszy Wydziału z adresowaną do nich dokumentacją, w celu terminowego przekazywania komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych,
 • bierze udział w sporządzaniu zbiorczych zestawień oraz sprawozdań z zakresu działalności Wydziału, redaguje pisma na polecenie przełożonych, w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • Terminowość
 • Skrupulatność
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Czytelny charakter pisma
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
APLIKUJ TERAZ