Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115687

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Koordynuje działalność wyznaczonych grup eksperckich Komisji Farmakopei (weryfikacja merytoryczna i techniczna materiałów, projekty autorskie tekstów i monografii) na posiedzenia, gromadzenie ich w wersji papierowej i elektronicznej, uczestniczenie w posiedzeniach, wprowadzanie ustaleń podjętych na posiedzeniu, przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń)
 • Uczestniczy w opracowaniu oraz weryfikacji merytorycznej końcowych materiałów do Farmakopei Polskiej, w tym w ramach projektu Farmakopei Polskiej do zatwierdzenia przez Komisję Farmakopei i Prezesa Urzędu oraz uczestniczenie w procesie wydawniczym
 • Uczestniczy w opracowaniu działów pomocniczych Farmakopei Polskiej
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Komisji Farmakopei
 • Przygotowuje materiały związane z finansowaniem przez Urząd współpracy z ekspertami zewnętrznymi, związanej z opracowywaniem Farmakopei Polskiej
 • Uczestniczy w obsłudze kancelaryjnej Departamentu Farmakopei

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magister farmacji i nauk pokrewnych lub wyższe w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Podstawowa znajomość wybranych zagadnień objętych Farmakopeą
 • Umiejętności związane z pracą redakcyjną
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ