Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90524

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawie bezpieczeństwa wyrobów medycznych, w tym incydentów medycznych, zewnętrznych działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA) i notatek bezpieczeństwa, ocenia raporty, weryfikuje podjęte działania, ocenia wykonywane badania, wydaje wytwórcom i autoryzowanym przedstawicielom zalecenia i wytyczne
 • Przeprowadza kontrolę wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, w tym kontrolę dokumentacji dotyczącej wyrobów medycznych, przesłanej na żądanie Prezesa, przeprowadza kontrolę wyrobu medycznego, jego dokumentacji i warunków używania wyrobu przez świadczeniodawcę
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów decyzji Prezesa w sprawach wyrobów medycznych w szczególności aparatury medycznej i oprogramowania
 • Bierze udział w przygotowywaniu wydawanych na wniosek organów celnych opinii Prezesa w sprawach spełnienia przez wyrób medyczny określonych dla niego wymagań
 • Współpracuje w zakresie nadzoru rynku wyrobów medycznych z organami wskazanymi w ustawie o wyrobach medycznych, zbiera i analizuje informacje dotyczące bezpieczeństwa wyrobów, zleca wykonanie badań i weryfikacji próbek wyrobów, współpracuje z Komisją Europejską oraz właściwymi organami państw członkowskich i innych państw
 • Zasięga opinii organów opiniodawczo-doradczych Prezesa, zleca ekspertyzy oraz występuje z wnioskiem do konsultantów krajowych i wojewódzkich
 • Powiadamia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o wyrobach medycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe, kierunki : medycyna, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, elektroradiologia, biologia, biotechnologia, mechatronika, elektronika, biomechanika, biocybernetyka lub mechanika
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość polskich i europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Word, Excel, PowerPoint i Access)
 • Komunikatywność, umiejętność argumentowania, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w warunkach stresu
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów jakości
 • Dyspozycyjność związana z wyjazdami
 • Prawo jazdy
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją normalizacyjną
 • Spostrzegawczość, umiejętność wyciągania wniosków logicznie uzasadnionych, umiejętność słuchania
APLIKUJ TERAZ