Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126935

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 

Zakres zadań

 • Weryfikuje i przygotowuje do zatwierdzenia złożone przez Instytucje Wdrażające (IW) wnioski o płatność (WNP) w zakresie wydatków na wynagrodzenia w aplikacji SL2014-PT w zakresie formalno-rachunkowym i kwalifikowalności wydatków oraz monitoruje wskaźniki produktu
 • Sporządza zbiorcze deklaracje wydatków od Instytucji Pośredniczących do Instytucji Zarządzających (IZ)w systemie SL2014 w zakresie wydatków na wynagrodzenia
 • Bierze udział w opracowywaniu projektu planu i planu Dysponenta części budżetowej, w tym również w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych (w tym POIiŚ 2014- 2020, MFEOG 2014-2021 i NMF 2014-2021)
 • Weryfikuje i przygotowuje do zatwierdzenia złożone przez Instytucje Wdrażające oraz Instytucje Pośredniczące wnioski o dofinansowanie (WND) w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ich aktualizacje w aplikacji SL2014-PT oraz sporządza zbiorcze WND
 • Przygotowuje w zakresie wydatków na wynagrodzenia umowy o dofinansowanie z Instytucjami Zarządzającymi, umowy o dofinansowanie z Instytucjami Wdrażającymi, sprawozdania, prognozy płatności i zapotrzebowania na środki do Instytucji Zarządzających
 • Bierze udział w opracowywaniu umów oraz aneksów do umów dotacji zawieranych przez Ministra jako Operatora Programu dla MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021
 • Weryfikuje poprawność danych zawartych w przekazanych formularzach planistycznych oraz przygotowuje zbiorcze formularze planistyczne do projektu ustawy budżetowej
 • Monitoruje bieżące wykonanie wydatków i sporządza wnioski o dokonanie odpowiednich zmian w planie wydatków Dysponenta I stopnia na wydatki dla IW w zakresie wynagrodzeń w ramach PT POIiŚ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie finansów lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (w zakresie ustawy budżetowej tj. planowania i wykonania, wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich) wraz z aktami wykonawczymi w zakresie planowania i wykonywania ustawy budżetowej,
 • Znajomość wytycznych i zaleceń ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących wniosków o płatność i wykorzystania środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ