Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137854

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą w terenie, 
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi,
 • zagrożeniem korupcją,
 • permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach,
 • narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • analizuje i ocenia dokumentację składaną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym w obiektach jądrowych, w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym w obiektach jądrowych, w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
 • uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym polegające na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektu jądrowego, w celu sprawdzenia zgodności wykonywania działalności z wymaganiami ochrony radiologicznej i z warunkami zezwolenia Prezesa PAA, w tym: przygotowuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uczestniczy w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli, prowadzi dokumentację kontrolowanych jednostek organizacyjnych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zaleceń pokontrolnych
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów wystąpień pokontrolnych lub decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w zakresie ochrony radiologicznej, w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, w tym polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektu jądrowego
 • uaktualnia dane w rejestrach: jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia, transportów, zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz w centralnym rejestrze dawek, w celu udokumentowania stanu faktycznego
 • pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązujących w Departamencie Ochrony Radiologicznej procedur
 • pogłębia wiedzę w zakresie obiektów jądrowych i ochrony radiologicznej w tych obiektach oraz innych zastosowań promieniowania jonizującego poprzez szkolenia, samokształcenie oraz w ramach praktyki w jednostkach organizacyjnych, wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów: ustawa - Prawo atomowe oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad ochrony radiologicznej
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • posiadanie szczególnych uprawnień: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
 • posiadanie prawo jazdy kat. B
 • znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej