Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137002

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • organizuje działalność grup eksperckich Komisji Farmakopei (w tym przygotowanie materiałów (projekty autorskie tekstów i monografii) na posiedzenia, gromadzenie ich w wersji papierowej i elektronicznej, uczestniczenie w posiedzeniach, wprowadzanie ustaleń podjętych na posiedzeniu, przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń);
 • uczestniczenie w opracowaniu redakcyjnym oraz weryfikacji końcowych wersji materiałów do Farmakopei Polskiej, w ramach projektu Farmakopei Polskiej do zatwierdzenia przez Komisję Farmakopei i Prezesa Urzędu oraz uczestniczenie w procesie wydawniczym;
 • uczestniczenie w opracowaniu działów pomocniczych Farmakopei Polskiej
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Komisji Farmakopei
 • przygotowywanie materiałów związanych z finansowaniem przez Urząd współpracy z ekspertami zewnętrznymi, związanej z opracowywaniem Farmakopei Polskiej
 • uczestniczenie w obsłudze kancelaryjnej Departamentu Farmakopei

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magister farmacji i nauk pokrewnych lub w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Podstawowa znajomość wybranych zagadnień objętych Farmakopeą
 • Umiejętności związane z pracą redakcyjną
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Dokładność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ